Sốc nặng khi vợ của người đàn ông tôi yêu đưa tiền cho tôi làm việc không ngờ này

Sốc nặng khi vợ của người đàn ông tôi yêu đưa tiền cho tôi làm việc không ngờ này

Đến nước này rồi, em vẫn còn vương vấn người đàn ông ấy? Chị muốn nói cho em biết, đây không phải là lần đầu tiên chị làm việc này với một...

Sốc nặng khi vợ của người đàn ông tôi yêu đưa tiền cho tôi làm việc không ngờ này

Sốc nặng khi vợ của người đàn ông tôi yêu đưa tiền cho tôi làm việc không ngờ này

Đến nước này rồi, em vẫn còn vương vấn người đàn ông ấy? Chị muốn nói cho em biết, đây không phải là lần đầu tiên chị làm việc này với một...

Trong lúc đau khổ nhất, vợ hàng đêm xem đi xem lại clip của chồng với nhân tình

Trong lúc đau khổ nhất, vợ hàng đêm xem đi xem lại clip của chồng với nhân tình

Cuối cùng, cô in hết các cuộc chát chít của họ ra giấy, thành một tập dầy. Đặt ở đầu giường, hàng đêm đọc đi đọc lại cho tới nát cả giấy.

Trong lúc đau khổ nhất, vợ hàng đêm xem đi xem lại clip của chồng với nhân tình

Trong lúc đau khổ nhất, vợ hàng đêm xem đi xem lại clip của chồng với nhân tình

Cuối cùng, cô in hết các cuộc chát chít của họ ra giấy, thành một tập dầy. Đặt ở đầu giường, hàng đêm đọc đi đọc lại cho tới nát cả giấy.

Trong lúc đau khổ nhất, vợ hàng đêm xem đi xem lại clip của chồng với nhân tình

Trong lúc đau khổ nhất, vợ hàng đêm xem đi xem lại clip của chồng với nhân tình

Cuối cùng, cô in hết các cuộc chát chít của họ ra giấy, thành một tập dầy. Đặt ở đầu giường, hàng đêm đọc đi đọc lại cho tới nát cả giấy.

add