Thời sự

Gỡ khó cho du lịch Tam Đường

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ra Nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Cơ quan TCCT.

Gỡ khó cho du lịch Tam Đường

Theo đó, những năm qua, Đảng ủy Cơ quan TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước. Toàn cơ quan có chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác huấn luyện, rèn luyện, thực hiện nền nếp, chế độ công tác, SSCĐ. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật được quan tâm. Cơ quan TCCT ổn định, an toàn, tổ chức các hoạt động có tính chính quy cao, vi phạm kỷ luật, pháp luật từng bước được ngăn chặn và xử lý kịp thời... Tuy nhiên, việc xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật trong cơ quan vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là: Công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy về nội dung, yêu cầu xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật chưa thật đầy đủ, toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng vi phạm chưa chủ động, tích cực...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật những năm tới, Đảng ủy Cơ quan TCCT xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công các tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; tập trung lãnh đạo tổ chức huấn luyện và duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các cấp, các cơ quan chức năng và các lực lượng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; lãnh đạo bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

MINH NGỌC

add image

Có thể bạn quan tâm